Studium

Studijní program je realizován ve spolupráci Ústavu translatologie FF UK s Institutem slavistiky Univerzity v Lipsku. Dlouholetá spolupráce Univerzity Karlovy v Praze s Univerzitou v Lipsku umožnila v roce 2014 vznik nového společného studijního programu. V tříletém bakalářském studiu „Mezikulturní komunikace: čeština a němčina pro překlad a tlumočení / Interkulturelle Kommunikation: Übersetzen und Dolmetschen Tschechisch-Deutsch“ nabízejí obě partnerské univerzity optimální kombinaci předmětů, studijní pobyt v druhé zemi (v ČR pro německé studenty, v Německu pro studenty z ČR) a doklad o absolvování studia z obou univerzit (tzv. double degree). Ústav translatologie a Institut slavistiky navíc neposkytují studentům pouze důkladnou jazykovou přípravu, ale i potřebné know-how pro překlad a tlumočení. Součástí studia je i zprostředkování důležitých kulturních souvislostí a specifik a seznámení s pracovními metodami v oblasti terminologie a lexikografie a softwarovými pracovními nástroji. Povinná je v rámci studia i překladatelská/tlumočnická praxe. Obě univerzity se dohodly na tom, že všichni němečtí i čeští studenti zapojení do programu budou během zahraničního pobytu plně osvobozeni od veškerých poplatků za studium.

Tlumočnické i překladatelské dovednosti vyžadují vedle výtečných jazykových znalostí také vysokou míru mezikulturní kompetence. Proto je delší zahraniční pobyt v cílové zemi stěžejní komponentou studia v rámci popisovaného studijního programu. Studenti v autentickém jazykovém prostředí prohlubují své dovednosti ve všech oblastech cizího jazyka (kompetence jak receptivní, tak produktivní: čtení, poslech, psaní, mluvení) a zároveň využívají akademického potenciálu hostitelské univerzity tím, že vylepšují své translatologické kompetence (odborné, technické, rešeršní). Zahraniční zkušenost vysokou měrou zvyšuje kvalifikaci absolventů. Studium zakončené společným diplomem obou partnerských univerzit tak zvyšuje možnost uplatnění absolventů na trhu práce nejen na české nebo německé straně, ale v rámci celé Evropy.

Proč studovat DD